Gospodarka odpadami

03.01.2018

Drodzy Mieszkańcy,

przypominamy o terminach płatności za wywóz odpadów komunalnych oraz o składaniu deklaracji  za odpady.

Informujemy iż stawka za wywóz odpadów komunalnych nie zmieniła się w stosunku do 2017  roku  i  tak :

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIII/216/2016 z dnia 27 października 2016r. dla budynków jednorodzinnych:

 

1. postanowiono, że w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi stosuje się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość,

2. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 16 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę na miesiąc- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 80 zł oraz 1 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

c) w wysokości 32 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,wielorodzinnymi oraz właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, do 5- go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została wykonana usługa.

Termin opłaty za odpady za miesiąc styczeń br.  upływa 5 lutego 2018r.

 Opłatę uiszczać można przelewem na konto bankowe (na indywidualny nr wskazany na przesłanym zawiadomieniu) lub gotówką w kasie Urzędu.

Jeżeli na nieruchomości właściciela nastąpiła zmiana ilości osób (urodzenie dziecka, zgon, zameldowanie), właściciel nieruchomości ma obowiązek zmiany deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu  14 dni od daty nastąpienia zmiany.

Bardzo prosimy o przestrzeganie ww. uwag dotyczących gospodarki odpadami.

 Zawiadomienia o wysokości i terminach wpłat za okres od stycznia do grudnia  2018 roku będą dostarczane wraz z decyzjami podatkowymi.