Ogłoszenie Wójta Gminy Wyry

24.09.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wyry

Zgodnie z art. 6c. ust. 3c. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U.2021r., poz. 888 z późn. zm.)

informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

wyznaczając jednocześnie termin  60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na:

1)  odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2)  złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a w/w powołanej ustawy tj. w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.

Załącznik: