Usuwanie drzew z prywatnych posesji

07.07.2017

ZMIANA PRZEPISÓW DOT. USUWANIA DRZEW Z PRYWATNYCH POSESJI

 

Informujemy, że w dniu 17.06.2017r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W myśl tej nowelizacji w przypadkach o których mowa w art. 83f ust. 1 pkt. 3a) tj. usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, konieczne jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie gminy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Ponadto w myśli tej nowelizacji, jeżeli w okresie 5 lat wystąpiono o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której usunięto drzewo na powyższych zasadach, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa zależnej od obwodu pnia.

Za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez wymaganego zezwolenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.

Na usunięcie krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie obowiązuje zgłoszenie lub zezwolenie.

Jednocześnie przypominamy, że nowe przepisy o ochronie przyrody nie zwalniają z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej - okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności powinno być prowadzone z dużą rozwagą. Bezwzględnie nie wolno wycinać drzew
z gniazdami lub budkami lęgowymi. Niszczenie siedlisk ptaków, czyli gatunków chronionych jest łamaniem prawa.

Wszelkich informacji w zakresie usuwania drzew można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Wyry (pokój nr 3) lub telefoniczne pod nr tel. 32/325 68 21.