Terminy płatności

  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, do 5-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.
  • Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać mogą przelewem na konto bankowe (na indywidualny nr wskazany na przesłanym zawiadomieniu) lub gotówką w kasie Urzędu oraz w Domu Kultury w Gostyni.
  • Jeżeli na nieruchomości właściciela nastąpiła zmiana ilości osób (urodzenie dziecka, zgon, zameldowanie), właściciel nieruchomości ma obowiązek zmiany deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

Urząd Gminy Wyry informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XX/197/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wydanej w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami została wybrana Pani MAŁGORZATA WALASZ, zamieszkała w Gostyni.

Miejscem poboru opłaty jest Dom Kultury w Gostyni.

Ustala się następujące terminy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2019r. do stycznia 2020r.:

4 lutego 2019r.                                                         w godz. 8:00 – 12:00

5 lutego 2019r.                     (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

4 marca 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 marca 2019r. (wtorek)

w godz. 13.00 – 15.00

4 kwietnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 kwietnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

6 maja 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 czerwca 2019r.       (wtorek)

w godz.13.00 – 15.00

5 czerwca 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 lipca 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 sierpnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 września 2019r

w godz. 8.00 – 12.00

5 września 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 października 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 października 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

4 listopada 2019r.

5 listopada 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

w godz.13,00 -15,00

4 grudnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

5 grudnia 2019r.

w godz. 8.00 – 12.00

3 stycznia 2020r.

w godz. 8.00 – 12.00