Dofinansowanie do odpadów zawierających azbest

Gmina Wyry dofinansowuje działania osób fizycznych związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego lub/i elewacji. Dofinansowanie obejmuje także usunięcie z terenu nieruchomości wszelkiego rodzaju materiałów zawierających azbest np. rur i złącz azbestowo – cementowych). Do korzystania z dofinansowania uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wyry. Osoby nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są do przedłożenia zgody jej właściciela na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie faktur lub rachunków i stanowi:

    • 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 2.000,00 zł brutto - w przypadku dofinansowania do demontażu, transportu i składowania odpadów;
    • 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 1.000,00 zł brutto – w przypadku dofinansowania wyłącznie do transportu i składowania odpadów;
    • 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 500,00 zł brutto – w przypadku dofinansowania wyłącznie do składowania odpadów.

O dofinansowanie właściciel nieruchomości może się starać po zrealizowaniu zadania.

Pobierz wniosek o dofinansowanie do odpadów zawierających azbest

Uchwała w sprawie dofinansowania odpadów zawierających azbest