Pies bez opieki – kara dla właściciela

Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają one porzucane oraz są puszczane luzem przez właścicieli poza teren swojej posesji. Zdarzają się przypadki, że zwierzaki w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia). Biegające na wolności psy często nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli.

Wyłapywanie psów.jpg

Nawet mały pies stanowi zagrożenie

Do Urzędu Gminy Wyry dociera coraz więcej sygnałów i próśb o interwencję w sprawie wyłapania psa. Trudno się dziwić, ponieważ nawet mały pies swobodnie biegający po ulicy - bez smyczy i kagańca - często wywołuje, w szczególności u osób starszych oraz dzieci strach i obawę, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne lub niebezpieczne. Powierzchowne nawet zranienie człowieka, niezależnie od wieku, wielkości i rasy psa może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Właścicielu psa, o to kilka prostych rad…

 • wyposaż psa w smycz, a w przypadku ras uznanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w kaganiec;
 • w miejscach publicznych prowadź psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożony kaganiec;
 • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona i uniemożliwia wstęp osób trzecich tak by pies nie zdołał ogrodzenia pokonać;
 • oznacz swoją posesję informacyjną tabliczką o tym, że posesję strzeże pies;
 • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Warunek jest jeden: pies musi mieć założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.);
 • natychmiast usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Właścicielu psa, tego Ci nie wolno robić…

 • wypuszczać zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
 • wprowadzać zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów;
 • wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.: zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Co grozi za niestosowanie się do powyższych zasad?

Na podstawie art. 77 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821 z późn. zm.) Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.).

Informujemy, że w roku 2021 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się schronisko FAUNA z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka.

Na rzeczy Gminy Wyry świadczy usługi:

 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu;
 2. przyjmowaniu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, utrzymywanie i zapewnienie im opieki;
 3. zabieraniu do badania zwierzęcia (lub jego odpowiedniej próbki) podejrzanego
  o chorobę zakaźną;
 4. przekazywaniu zwłok zwierząt poddanych eutanazji do utylizacji;
 5. usypianie ślepych miotów wykonywane przez lekarza weterynarii;
 6. znajdowaniu (o ile będzie tylko taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Wyry Rodzin Zastępczych;
 7. wykonywanie kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela. 

Utylizacją zwłok zwierząt padłych w roku 2021 z terenu Gminy Wyry zajmuje się firma EKO – TRANS z siedzibą w Orzeszu przy ul. Starej Szklarni 15.

Transportem rannych lub potrzebujących opieki zwierząt oraz przyjmowaniu dzikich krajowych, egzotycznych oraz udomawianych rannych zwierząt z terenu Gminy Wyry w roku 2021 zajmuje się Leśne Pogotowie w Mikołowie przy ul. Kościuszki 70.

Dane osób do kontaktowania się w w/w sytuacjach:

 1. Urząd Gminy Wyry w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 32/325 68 21 lub 32/325 68 00;
 2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie pod nr tel. 32/326 04 30
 3. Straż Miejska w Łaziskach Górnych pod nr telefonu 986 lub 32/224 44 71