Informacja dotycząca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi

26.06.2023

Wójt Gminy Wyry zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2023 r. zmianie ulega wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr LII/448/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2023 r.). Kwotę opłaty miesięcznej wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych przez Państwa w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 23 czerwca na terenie gminy trwa dostarczanie za potwierdzeniem odbioru zawiadomień o nowych opłatach miesięcznych.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XVIII/176/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielolokalowymi oraz właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, do 5–go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

W przypadku wcześniejszej wpłaty wg dotychczasowej stawki, należy dokonać dopłaty do uregulowanych już rat za okres od lipca 2023 r.


Do pobrania: