MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

REGIONALNA INSTALACJA MBP-instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.