Dokumenty do pobrania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość prosimy o dołączanie oświadczenia (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) wyjaśniającego tę rozbieżność.

Wzór oświadczenia wyjaśniający rozbieżność pomiędzy ilością osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących można pobrać tutaj.


Opłaty za odpady komunalne


1. DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI:

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, opłata jest naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tzn:

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny to:

- od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 16 zł za każdą osobę na miesiąc,
- powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 80 zł oraz 1 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą  daną nieruchomość na miesiąc,

  • jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, to opłata wynosi 32 zł za osobę za każdy miesiąc

 2. DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI:

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, opłata jest naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tzn:

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny to opłata wynosi  14 zł za osobę  za każdy  miesiąc,
  • jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane w sposób selektywny, to opłata wynosi  28 zł za osobę za każdy miesiąc

3. DLA NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁYCH GDZIE POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz określonej stawki, a także częstotliwości ich wywozu:

Pojemność pojemnika/kontenera

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny (zł)

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zł)

Pojemnik 120 l

26

39

Pojemnik 240 l

40

60

Pojemnik 1100 l

86

129

Kontener KP 4m 3

490

735

Kontener KP 7m 3

650

975

Kontener KP 10m 3

890

1335

 

Lp.

Częstotliwość wywozu odpadów

mnożnik

1.

Wywóz raz w miesiącu                   12 wywozów w roku

1,0

2.

Wywóz co dwa tygodnie                 26 wywozy w roku

2,2

3.

Wywóz raz w tygodniu                    52 wywozy w roku

4,3

4.

Wywóz dwa razy w tygodniu         104 wywozy w roku

8,7

5.

Wywóz trzy razy w tygodniu          156 wywozów w roku

13,0

6.

Wywóz cztery razy w tygodniu      208 wywozów w roku

17,3

7.

Wywóz pięć razy w tygodniu         260 wywozów w roku

21,7

8.

Wywóz sześć razy w tygodniu      312 wywozów w roku

26,0

4. OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe (altany) lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

  • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny to opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków letniskowych oraz określonej stawki -60 zł stanowiącej ryczałt roczny,
  • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny to opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków letniskowych oraz określonej stawki- 80 zł stanowiącej ryczałt roczny

Dokumenty do pobrania