Dokumenty do pobrania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość prosimy o dołączanie oświadczenia (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) wyjaśniającego tę rozbieżność.

Wzór oświadczenia wyjaśniający rozbieżność pomiędzy ilością osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących można pobrać tutaj.


Opłaty za odpady komunalne


Budynki mieszkalne jednorodzinne

Nowa stawka wyniesie 23,00 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę za miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (dotyczy od 1 do 5 osób włącznie). Powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 115,00 zł oraz 1,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Natomiast za brak selektywnej zbiórki, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, opłata zostanie podwyższona do  46,00 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkują od 1 do 5 osób włącznie oraz 2,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, za miesiąc.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Nowa stawka wyniesie 21,00 zł za osobę za miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Natomiast za brak selektywnej zbiórki, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, opłata zostanie podwyższona do  42,00 zł od osoby.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Podobne zmiany są wprowadzane w wielu miejscowościach w całej Polsce – w tym w woj. śląskim.

Zawiadomienia dla mieszkańców z nowymi stawkami będą na terenie Gminy Wyry roznoszone w styczniu br.

Uchwały Rady Gminy Wyry dot. gospodarowaniem odpadami tj. nr XII/118/2019 oraz nr XII/119/2019 z dnia 21.11.2019r. dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl.