Dokumenty do pobrania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość prosimy o dołączanie oświadczenia (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) wyjaśniającego tę rozbieżność.

Wzór oświadczenia wyjaśniający rozbieżność pomiędzy ilością osób zameldowanych a faktycznie zamieszkujących można pobrać tutaj.