PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odpowiednio właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Kontakt telefoniczny: 510 076 879

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi przez cały rok od poniedziałku do soboty w następujących godzinach (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

  • poniedziałek: 10.00-18.00
  • wtorek: 9.00-16.30
  • środa: 9.00-16.30
  • czwartek: 10.00-18.00
  • piątek: 12.30-16.30
  • sobota: 9.00-14.00

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą, po okazaniu pracownikowi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych karty identyfikacyjnej*, oddać następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony (za wyjątkiem zużytych opon: pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg), odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży.

* Kartę identyfikacyjną otrzymuje każdy właściciel nieruchomości, który uiszcza opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyry. Na stronie internetowej www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl można sprawdzić swoje limity na PSZOK-u, a także skorzystać z wyszukiwarki odpadów, jeżeli istnieje wątpliwość gdzie należy wyrzucać dane odpady.

Limity na PSZOK

Od nowego roku zmianie ulegnie wysokość cen za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów ponad wyznaczony limit. Jeżeli mieszkaniec wytwarza większą ilość odpadów, może oddać do PSZOK-u:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w limicie 500 kg / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 1 009,80 zł za każde dodatkowe 1000 kg
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w limicie 1500 kg / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 761,40 zł za każde dodatkowe 1000 kg
  • zużyte opony samochodowe w limicie  4 sztuki / rok / nieruchomość (za wyjątkiem zużytych opon: pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg) oraz zużyte opony jednośladów w limicie 4 sztuki / rok / nieruchomość – a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu – naliczona będzie opłata w wysokości 1 305 zł za każde dodatkowe 1000 kg

Odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub odpady, których skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami zbieranymi selektywnie.

Od 1 stycznia, odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK nie będą mogły już oddawać nieruchomości niezamieszkałe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą).