Od 1 stycznia obowiązuje nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację można pobrać tutaj.

Gdzie złożyć deklarację?

Kto musi składać deklarację?

Nową deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której np. przybyło, bądź ubyło domowników lub też właściciel chce kompostować bioodpady i skorzystać z 4 zł ulgi. Deklarację muszą też koniecznie złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych.
 
Jeżeli mieszkaniec chce samodzielnie kompostować bioodpady i już od stycznia płacić obniżoną stawkę za kompostowanie, musi złożyć nową deklarację do 10 lutego 2021 r.
 
W przypadku kompostowania bioodpadów stawka ulega obniżeniu o 4,00 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty oraz o 4,00 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty.

Jak wypełnić deklarację?

Przykład wypełnienia deklaracji dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – zamieszkałej przez 4 osoby (do pobrania tutaj).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Przykład podstawowy: Opłata za odpady = 4 osoby x 29,00 zł/miesiąc = 116,00 zł/miesiąc
  • Przykład z kompostowaniem: Opłata za odpady = (4 osoby x 29,00 zł/miesiąc) – (4 osoby x 4,00 zł/miesiąc) = 100,00 zł/miesiąc

Przykład wypełnienia deklaracji dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej) (do pobrania tutaj)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie stanowiła iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz częstotliwości wywozu odpadów (przyjęty mnożnik dla odpadów zmieszanych) i uchwalonej stawki.

Przykład: Opłata za odpady = [(2 kubły x 1,0 mnożnik) x 6,35 zł/miesiąc] + (3 kubły x 6,35) = 31,75 zł/miesiąc

Załączniki: